Zaproszenie

Na podstawie paragrafu 14 p. 4 zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dębowy Liść na godzinę 16.00 w dniu 10 lutego 2019 r. w lokalu przy ulicy Ciechocińskiej 10 w Łodzi.


Proponowany porządek obrad:

 1. Przywitanie, rozpoczęcie obrad
 2. Wybór protokolanta
 3. Wybór przewodniczącego
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Zatwierdzenie Regulaminu obrad
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad ,
 7. Podsumowanie roku 2018 – przedstawianie sprawozdania finansowo merytorycznego
 8. Zatwierdzenie sprawozdania
 9. Wybory uzupełniające do władz stowarzyszenia
 10. Planowanie pracy i kierunków działania na rok 2019
 11. Wolne wnioski i głosy

 12. Zakończenie spotkania

 

Regulamin obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia Dębowy Liść

1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Właściwości i kompetencje walnego zebrania określa statut Stowarzyszenia.

3. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia.

4. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż np. na 14 dni przed jego odbyciem się.

5. Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.

6. Kompetencje i obowiązki przewodniczącego:

 • prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
 • przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
 • sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
 • udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
 • sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 • ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
 • podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu walnego zebrania,
 • po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie walnego zebrania,
 • sporządzenie i podpisanie protokółu – wspólnie z sekretarzem zebrania;
 • przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli na walnym zaszły zmiany, które trzeba zgłosić do Sądu.

7. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w walnym zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu

8. Walne zebranie członków dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia.

9. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia – po uzyskaniu zgody kandydata.

10. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną.

11. Wybory władz są tajne i bezpośrednie, następują bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Regulamin dopuszcza glosowanie jawne w wyborze władz o ile wszyscy uprawnieni do głosowania wyrażą jednogłośnie zgodę na glosowanie w trybie jawnym.

12. Walne zebranie wybiera zarząd i komisją rewizyjną – w trybie przewidzianym przez statut Stowarzyszenia. zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, komisja rewizyjna sprawuje nadzór wewnętrzny, dotyczący działań merytorycznych i finansowych.

14. Walne zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, walne zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.

15. Głosowania inne niż wybór władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie.

16. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach – objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu.

19. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Zarządu

Witosław Madej