tel. +48 606 883 438/+48 731 952 192 witek@slowianszczyzna.pl ul. Mościckiego 53, 97-220 Rzeczyca

STOWARZYSZENIE „DĘBOWY LIŚĆ”

ul. Prezydenta I. Mościckiego 53, 97-220 Rzeczyca
KRS 0000594032 REGON: 363538528
Nr konta: 44 1750 0012 0000 0000 3525 5222
Raiffeisen POLBANK

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia są chronione prawem.

Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna członków. Przewiduje się możliwość zlecania pracy innym podmiotom zewnętrznym (osobom fizycznym lub prawnym) w celu prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie utrzymuje się głównie z pracy wolontariackiej jego członków, składek i darowizn.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. popularyzacja wiedzy historycznej – edukacja historyczna, archeologiczna i popularnonaukowa;

2. rozwój świadomości narodowej i kulturowej;

3. działalność kulturalna związana z kulturą ludową Słowian oraz historią ludów Słowiańskich;

4. ochrona polskiego dziedzictwa narodowego, w tym dziedzictwa kulturowego Słowian;

5. działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

6. kształtowanie wrażliwości na piękno rodzimej przyrody i rozpowszechnianie wiedzy na jej temat, ochrony, współżycia z naturą i zrównoważonego rozwoju;

7. ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia;

8. promowanie krajoznawstwa, turystyki, sportu oraz aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;

9. działalność na rzecz rozwoju i umacniania środowisk lokalnych;

10. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania profilaktyczne;

11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

12. wspieranie społecznej aktywności miłośników kultury słowiańskiej;

13. promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:

1. budowę skansenu archeologicznego – muzeum;

2. organizację imprez mających na celu promocję historii;

3. organizację i prowadzenie warsztatów rzemiosł dawnych;

4. prowadzenie pokazów o charakterze edukacyjnym;

5. działanie na rzecz tworzenia pomocniczej infrastruktury turystycznej w postaci szlaków turystycznych, pól namiotowych, kempingów, gastronomii oraz hoteli;

6. wydawanie książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia;

7. prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych;

8. organizowanie wykładów, kursów, seminariów, szkoleń, konferencji i konsultacji;

9. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;

10. organizowanie i uczestnictwo w wyjazdach szkoleniowo-poznawczych na terenie kraju i za granicą;

11. upowszechnianie naturalnych technologii ekologicznych, idei wtórnego wykorzystywania surowców, oszczędności nośników energii;

12. wprowadzanie naturalnego rolnictwa;

13. organizowanie imprez masowych, akcji charytatywnych, wystaw, odczytów, prelekcji, zbiórek publicznych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia;

14. organizowanie kontaktów i wymiany międzynarodowej;

15. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze;

16. współpracę z osobami i instytucjami zmierzającymi do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki oraz samorządami lokalnymi;

17. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

18. organizowanie wyjazdów krajoznawczych;

19. organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dzieci, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

20. organizację turniejów, mitingów i zawodów sportowych, w tym łucznictwa tradycyjnego, walk historycznych z wykorzystaniem broni historycznej;

21. prowadzenie działań związanych z archeologią doświadczalną;

22. współpracę z lokalnymi wytwórcami produktów regionalnych i tradycyjnych;

23. pozyskiwanie środków finansowych i darowizn rzeczowych na działalność statutową Stowarzyszenia;

24. produkcję własną wyrobów rzemieślniczych i kulinarnych

25. i inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów Organizacji.