tel. +48 606 883 438 witek@slowianszczyna.pl ul. Prezydenta I. Mościckiego 53, 97-220 Rzeczyca

Spółdzielnia Socjalna „KORZENIE”

ul. Prezydenta I. Mościckiego 53, 97-220 Rzeczyca
KRS 0000645779 REGON 365913887 NIP 7732480196
Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 3552 7427
Raiffeisen POLBANK

Spółdzielnia Socjalna „Korzenie” powstała jako efekt długofalowej współpracy Stowarzyszenia „Dębowy Liść” i Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „Kamienica 56”. Spółdzielnia powstała jako platforma do pracy dla członków obu stowarzyszeń, głównie rzemieślniczej i warsztatowej, jako że oba stowarzyszenia prezentują zbliżony profil działalności.

Spółdzielnia działa na rzecz:

 • społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 • zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, m.in. w zakresie:

 • pozaszkolnych form edukacji artystycznej i sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • działalności wspomagającej edukację,
 • działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych, artystycznej i literackiej działalności twórczej,
 • działalności fizjoterapeutycznej,
 • działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych i innej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej,
 • rzemieślniczej pracy nakładczej; produkcji wyrobów tekstylnych, skórzanych, wyrobów z drewnaz z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, innych produktów w zakresie stolarstwa, kowalstwa, odlewnictwa, tkactwa,
 • realizacji projektów związanych z wznoszeniem budowli w zakresie budownictwa naturalnego i ekologii,
 • wykonywania projektów związanych z budownictwem ogólnym, wykończenia wnętrz i wykonywanie instalacji w budynkach i na zewnątrz, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • prowadzenia działalności gastronomicznej,
 • organizacji warsztatów i pokazów związanych z prowadzoną działalnością rzemieślnicza i gastronomiczną,
 • prowadzenia działalności związanej z informacją turystyczną i obsługą ruchu turystycznego,
 • działalności noclegowej w zakresie krótkotrwałych zakwaterowań i prowadzenia pola namiotowego,
 • usług dotyczących sprzątania budynków i obiektów przemysłowych,
 • działalności wydawniczej książek, periodyków, materiałów graficznych
 • ... i nie tylko.

Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) w szczególności w zakresie:

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych, artystycznej i literackiej działalności twórczej,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-8.